Bönsöndagen och gångdagarna

Bönsöndagen och gångdagarna

Bönsöndagen är starten på de så kallade rogationsdagarna, eller gångdagarna, som var  betydelsefulla för allmogebefolkningen förr. Då gick man i procession runt hela socknen under tre dagar, med prästen främst i ledet bärande på ett kors. Man rundade hela socknen och meningen var att be för god skörd under året och avvärja landsplågor.

Text Annelie Tollerå
Foto Matilda Eklöf

När Bönsöndagens gudstjänst var slut gav sig församlingen ut i procession, för att visa att man nu skulle påbörja sin vandring. De kommande dagarna gick ett led med sockenbor över och längs med åkrar och vägar, runt hela sin socken. Prästen gick i täten och bar på ett kors, som ofta var svart och därför kallades de också Svarta korsets dagar i folkmun.

Välsignelse inför skördeåret

Det var viktigt att man gick runt hela sockengränsen. Medan man gick skulle man be böner, vanligtvis den heliga litanian och sjunga psalmer. Kännetecknande är att prästen ber en serie, så kallade invokationer, ungefär anropanden och att församlingen svarar efter dessa. Vanligen be för oss eller ha förbarmande över oss. Syftet var att be om Guds barmhärtighet och lova att leva i rättfärdighet. Prästen avslutade det hela med att välsigna hela församlingen inför det nya skördeåret. 

Det berättas att man ibland kunde ha med sig en klocka på en stav, som man ringde med. Under den katolska tiden bar man också med sig de heliga sakramenten, det vill säga en ask eller ett fat med oblater, en kanna vin, heligt vigvatten och så vidare. 

Förberedelsetid

Bönen var i fokus och det betraktades som en allvarshögtid, liksom jul- och påskfasteperioderna tidigare hade varit. Liksom fastan var rogationsdagarna alltså en förberedelsetid inför Herrens himmelfärd på torsdagen. De tre gångdagarna var lätthelgdagar, det vill säga, det rådde inte totalt arbetsförbud, utan man fick arbeta med det nödvändiga arbetet ute på åkrarna. Men i övrigt skulle dessa dagar ske i stillhet, rättfärdighet och bön. 

Den stora helgdöden

I och med reformationen tog man officiellt bort en av de tre gångdagarna, då man ville minska på det stora antalet helgdagar. På 1770-talet gjorde man en kalenderreform där man slopade ett 20-tal helgdagar, vilket ibland kallas den stora helgdöden. Bland annat plockades apostladagarna, de övriga bönsöndagarna, tredjedagarna, fjärdedagarna och även de sista två gångdagarna bort. Men allmogen höll gärna kvar i gamla traditioner trots att kyrkan officiellt hade övergivit dem. Försök gjordes att förbjuda traditionen. När folklivsforskarna gav sig ut på landsbygden för att studera allmogens traditioner under mitten av 1800-talet, fanns gångdagarna ändå kvar på flera håll. 

Långvarig tradition

Traditionen har mycket gamla anor och förekom redan under medeltiden. En teori är att gångdagarna härstammar från tidig katolsk tid då man gestaltade olika bibliska kataktärer i procession genom byarna. I spetsen gick draken, som representerade Pontius Pilatus, som skulle följas av ett lejon, som representerade Kristus. Efter detta bar församlingen olika helgonbilder. 

En annan teori är att bönsöndagen med sina gångdagar ersatte den romerska festen Robigalia, med liknande tema. Helt klart är iallafall att traditionen har funnits under många hundra år och naturligtvis har den då också förändrats under tid. Det har säkert förekommit många lokala variationer. 

Och man kan fråga sig om traditionen verkligen helt har dött ut? Det genomförs korsvandringar än idag, som ger en liten vink till den gamla traditionen. 

Publicerad den 12 maj 2023